Értékelje a céget!
259 találat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Cím:
1062, Budapest Andrássy út 69-71.
telefon:
342-1738
e-mail:
342-1738
Tevékenység rövid leírása:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem küldetése, hogy a művészeti hivatását választó hallgatóknak elősegítse a művészeti ismeretek elsajátítását és egyéniségük szabad fejlődését.


KurzuskatalógusA Magyar Képzőművészeti Egyetemen nyolc szakon folyik egyetemi szintű nappali képzés.Festő szak

A képzés célja: Sajátos ismeretanyag átadása, mely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével, a festészeti ismeretek és az önkifejezés készségének birtokában, festőművészi tevékenységet folytathasson.

A képzés során fokozatosan megismerkedik a hallgató az egyetemes festészet történetével és elméletével, kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. Az oktatás segíti a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását, az összehasonlító, rendszerező kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:festőművészSzobrász szak

A képzés célja: A szobrászatról szóló ismeretek legmagasabb szintű átadása, amely lehetővé teszi, hogy a hallgató tanulmányai végeztével a plasztikai ismeret és az önkifejezés készségének birtokában szobrászművészi tevékenységet folytathasson.

A képzés során fokozatosan megismerkedik a hallgató a szobrászat kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal.

Segíti az oktatás a szuverén látásmód, a sajátos szemlélet kialakítását, a kritikai érzék és az önálló ítélőképesség megalapozását.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:szobrászművészKépgrafika szak

A képzés célja: Sajátos grafikusművész képzés, mely a rajzi alapozásra épül. Olyan művészek képzése, akik számára a grafikai műfajok jelentik a legfőbb kifejezési formát, autonóm, alkalmazott, valamint sokszorosító grafikai műfajokban. A művészeti hagyományokban és a kortárs művészetben tájékozott, szakmailag felkészült, fejlett esztétikai érzékkel és sajátos szuggesztív művészeti arculattal rendelkező művészek kibocsátása a cél.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:képgrafikus művészTervezőgrafika szak

A tervezőgrafikai képzés célja olyan -kreatív alkotói pályára alkalmas- művészek nevelése, akik egyéni alkotói ambícióik mellett egyben technikai és esztétikai szakemberként alkalmasak a vizuális kommunikáció területén felmerülő feladatok -plakáttervezés, arculattervezés, tipográfia, kiadványtervezés, honlaptervezés, illusztráció, alkalmazott fotográfia- sikeres és felelősségteljes megoldására. A tervezőgrafika sokféle és sokrétű részterületein való jártasság megszerzése alapvető szempont. A fő területek -amelyek a képzés során kiemelt figyelmet kapnak- az általános és az egyén alkotói szempontjait integráló képalkotási megoldások, valamint a mindezt kiegészítő részterületek és ezek tematikus, elméleti és gyakorlati tárgyalása.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:tervezőgrafikus művészRestaurátor szak

Restaurálás gyakorlatának és elméletének az adott kor tudásszintjének megfelelő ismeretek elsajátítása. Nemcsak a korszerű restaurálás manuális feladatainak teljesítése a cél, hanem a szakma művészi és etikai követelményeinek tudatosítása és kifejlesztése. Művészeti alapképzés keretében a cél a művészi adottságok továbbfejlesztése, a későbbi szakirányú képzés megalapozása érdekében. Ez időszak keretében a rajzi és festési gyakorlat segítségével az ábrázolás és megjelenítés a kompozíció ismérveinek elsajátításán túl a másolási gyakorlattal az adott technika és stílus megismerése a kitűzött feladat.

A képzés további szakaszában a választott szaknak megfelelő egyedi feladatok elvégzése, melynek teljesítése kapcsán kívánatos a hallgató etikai hozzáállásának és a műtárggyal szembeni egyéni felelősségének tudatosítása és igazolása.
Olyan szakemberek képzése, akik szakma gyakorlásán túl továbbfejlesztésének is letéteményesei.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:restaurátor művészIntermédia szak

A képzés célja: A hallgató önálló alkotói egyéniségének sajátosságait felismerve legyen képes aktív, kreatív jelenlétre az információs társadalonm kulturális szféráiban. Sajátítsa el a művészi kifejezés különböző technikáinak, eszközeinek, módszereinek, funkcióinak együttlátását, s ezen belül egy vagy több tradicionális képzőművészeti eljárás művészileg értékelhető gyakorlati alkalmazását.
Ismerje és képzőművészeti kontextusban tudja használni az új, technikai médiumokat (fotó, film, videó, kompjuter) nem pusztán kezelői, hanem alkotói szinten. Az egyetemes és magyar kultúra történetének megismerése, különösképpen a múlt századi művészeti-tudományos változások következményei nyomán adódó kérdések lényegének, gyökereinek megértése alapvető követelmény. Legyen képes ismeretei átadására előadói-, gyakorlatvezetői-, publicisztikai szinten, illetve tevékenysége lényegének megfogalmazására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:médiaművészLátványtervező szak

A képzés célja: Látványtervezők képzése, akik közös műalkotásban vesznek részt, a hagyományos színházi, filmes, TV-s, bábos és ezek rohamosan átformálódó, új műfajokat is létrehozó teamjeiben. Az egyetemes emberi és a nemzeti kultúra gondolati és intuitív megismertetésével az értékekre nyitott szuverén alkotóművészek nevelése a cél.

A mesterség eszközeinek, módszereinek a művészi alkotófolyamatnak elsajátítása révén, az életszerűség és a megalapozott műveltség folytonos szem előtt tartásával a színházi, a mozgóképes, elektronikus, a bábos és más, a látványt magábafoglaló művészcsoport egyenrangú, önálló tagjaként alkotó szuverén művészek nevelése.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:látványtervező művészVizuális nevelőtanár szak

A képzés célja: Az egyetemes és magyar vizuális kultúrát teremtő és közvetítő hivatásra felkészítsen, integrálja azokat az ismereteket, amelyeket a hallgatók szakmai és elméleti munkájuk során szereztek. Képesek legyenek a fentiek szakszerű és hivatásszerű átadására, a tantervi követelményeknek megfelelően minden általános-, közép- és felsőfokú intézményben, valamint a vizuális közművelésben. A képzés hangsúlyozott célja az alktotói személyiség átmentése és kimunkálása a művész pedagógus jelöltekbe.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:Vizuális nevelőtanár a szakirány megjelölésével

Szabó Károly Könyvtár

Cím:
2750, Nagykőrös Széchenyi tér 6.
telefon:
53/351-016
:
53/351-016
Tevékenység rövid leírása:
Könyvtárunk Nagykőrös és a környező települések lakóit szolgálja ki.

Közművelődési Sportközpont és Könyvtár, Tiszavasvári

Cím:
4440, Tiszavasvári Kossuth u. 24.
telefon:
42/520-000
:
42/520-000

Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár

Cím:
5720, Sarkad Vasút u. 1. Pf. 4.
telefon:
66/375-380
:
66/375-380
Tevékenység rövid leírása:
Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Karinthy Frigyes Gimnázium

Cím:
1183, Budapest Pestszentlőrinc Thököly u. 7.
fax:
2912367
telefon:
2912367
Tevékenység rövid leírása:
A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igen magas célok megvalósításáért küzd, és ez nagyfokú elkötelezettséget kíván diáktól, tanártól egyaránt.
A két tanítási nyelvű programokban az első évben a diákok intenzív nyelvoktatásban vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában biztos nyelvtudást szereznek. A hátralévő négy éven keresztül az alapvető tantárgyakat a magyar tantervben előírt követelményeknek megfelelve, célnyelven tanulják. Tanáraink igyekeznek minden tantárgy tanulása során kiemelkedő teljesítményre ösztönözni a tanulókat. Amióta a magyar-német tagozat a nyelvi előkészítő "nulladik" évvel szintén öt évesre bővült, az ide jelentkező nyolcadikos tanulóknak nincs szükségük előzetesen megszerzett nyelvtudásra.
1987-ben indult be Magyarországon a két tanítási nyelvű oktatási kísérlet elôször nyolc, majd a következô évben hét gimnáziumban angol, német, orosz, francia és spanyol nyelven. (Azóta szinte gomba módra szaporodtak, ma már szakközép- és általános iskolákban is népszerű lett ez a képzés, még ilyen óvodák is vannak.) Nagy dolog volt ez akkor. Azt jelentette, hogy felelôs vezetôk állami, önkormányzati és iskolai szinten is felismerték, milyen fontos az idegen nyelvek magas fokú ismerete.
Itt a magyar-angol program kezdôdött ekkor hetvenkét diák részvételével.
1994-ben tizenöt tanulóval elkezdôdött a négyéves német két tanítási nyelvű oktatás a Karinthy Frigyes Gimnáziumban is. Akkor, akárcsak jelenleg, a diákokat több száz jelentkező közül választottuk ki, a szellemi képességeiket, készségeiket mérő objektív felvételi vizsgán elért eredményeik alapján. E felvételi tesztsorozat biztosítja, hogy iskolánkba a legtehetségesebb, legrátermettebb, tehát igen jó képességű gyerekek járjanak.
A normál tagozat hagyományos, négyéves magyar gimnáziumi program, ahol az emelt óraszámú osztályokban heti 5 órában tanulják diákjaink az angol nyelvet.
Minden tanulónk választhat második idegen nyelvet, a német, angol, spanyol, francia, orosz közül.
Bővebb információért kérem katintson weboldalunkra!

Eötvös Károly Városi Könyvtár

Online Szakmai Telefonkönyv, cégregisztráció ©2005-2016 NetProdukt Hungary Kft.
Minden jog fenntartva!
Magyarország térképes cégkeresője, útvonaltervező, tudakozó, online telefonkönyv:
Kft, Bt, Rt, Zrt. kereső.